Management van LDL-cholesterol bij patiënten met nieuwe symptomen van perifeer vaatlijden


M. van Zitteren, J.W.M. Elshof, M.J. Nooren, J.M.M. Heyligers, P.W.H.E. Vriens, K.G.E. Smolderen

Voorzitter(s): J.M. Hendriks & V. Jongkind

Donderdag 28 mei 2015

16:54 - 17:06u in Auditorium

Categorieën: vrije voordracht, vaatchirurgie

Parallel sessie: V10 Vaatchirurgie I


Doel:
Naast symptoombehandeling is cardiovasculair risicomanagement ter secundaire preventie belangrijk bij patiënten met perifeer vaatlijden. De kwaliteit van zorg conform de huidige richtlijn in de praktijk is onbekend. Deze studie onderzocht de kwaliteit van behandeling van hypercholesterolaemie ter secundaire preventie.

Methode:
In een prospectief cohort van 616 patiënten met perifeer vaatlijden (Fontaine 2, 2006- 2011) werd het LDL-cholesterol bepaald op baseline en na één jaar. Informatie over demografische kenmerken en risicofactoren werd verzameld uit het medisch patiëntendossier. Patiënten werden ingedeeld op basis van hun LDL-cholesterol (<2.59 mmol/L ['on-target'] versus >2.59 mmol/L ['off-target']). Voorspellers voor een 'off-target' LDL-cholesterol werden geïdentificeerd met een multivariabele logistische regressie analyse op baseline en na één jaar.

Resultaten:
Op baseline had 57% een 'off-target' LDL-cholesterol. Na één jaar werd bij 417 patiënten het LDL-cholesterol opnieuw bepaald. Bij slechts 25% werd het LDL-cholesterol 'on-target', 35% bleef 'off-target', 10% werd 'off-target', en 30% bleef 'on-target'. Patiënten met hypertensie, diabetes, een doorgemaakt myocard infarct en een lagere enkel-arm index waren op baseline minder vaak 'off-target'. Mannelijk geslacht en een hogere enkel-arm index waren voorspellers voor een 'off-target' LDL-cholesterol na één jaar follow-up (Tabel).

Conclusie:
Bij ruim de helft van patiënten met perifeer vaatlijden blijkt het LDL-cholesterol te hoog ten tijde van de diagnose en na één jaar follow-up. Patiënten met cardiovasculaire risicofactoren hadden bij diagnose een lager LDL-cholesterol. Redenen voor de relatief hoge LDL-cholesterolwaarden in deze patiëntencategorie moeten nader onderzocht worden. Adequate strategieën zijn noodzakelijk om de kwaliteit van secundaire preventie bij patiënten met perifeer vaatlijden te optimaliseren.