CT textuur analyse van de ogenschijnlijk ‘gezonde’ lever voor het voorspellen van (occulte) colorectale levermetastasen - een multicenter studie


R.C.J. Beckers, D.M.J. Lambregts, R.S. Schnerr, S.X. Rao, C. Verhoef, R.S. Dwarkasing, W.H. Backes, M.Z. Zeng, G.L. Beets, R.G.H. Beets-Tan

Voorzitter(s): P. van Duijvendijk & J.M.T. Omloo

Vrijdag 29 mei 2015

10:00 - 10:10u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V14 HPB III en Video


Doel:
De overleving van colorectaal carcinoom patiënten wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van levermetastasen, waarbij de overleving van patiënten die binnen twee jaar (metachrone) levermetastasen ontwikkelen sterk afneemt. Een kleine pilotstudie heeft aangetoond dat analyse van de “textuur”van ogenschijnlijk gezonde leverparenchym met behulp van CT helpt differentiëren tussen patiënten met/zonder levermetastasen. Het doel van deze multicenter vervolgstudie is bovenstaande resultaten te valideren en te evalueren of ook het ontstaan van metachrone metastasen kan worden voorspeld. 

Methode:
180 patiënten werden geïncludeerd, waarvan een voorlopige analyse van n=67 werd verricht. Drie subgroepen werden bekeken: patiënten [A] zonder metastasen (n=27), [B] die <24 maanden metastasen ontwikkelden (n=20) en [C] met synchrone metastasen (n=20). Het niet-aangedane leverparenchym werd ingetekend op de primaire stadiërings-CT (Fig 1) en de volgende textuur-parameters werden berekend: gemiddelde grijswaarde (M), entropie (E;≈’heterogeniteit’) en uniformiteit (U;≈’homogeniteit’) met behulp van verschillende beeldfilters (ongefilterd=0.0 / fijn=0.5 / medium=1.5 / grof=2.5). Middels univariate logistische regressie-analyse werden potentieel predictieve textuur-parameters geïdentificeerd, welke verder werden geëvalueerd middels ROC-curve analyse. 

Resultaten:
Alle textuurparameters (behalve E0.0) bleken potentieel predictief om te differentiëren tussen groep [A]/[C], met AUC’s van 0.60-0.92. Voor het voorspellen van metachrone metastasen ([A]/[B]) bleken E0.5 en M1.5 predictief (AUC 0.63 en 0.62).

Conclusie:
CT textuur analyse van de ogenschijnlijk onaangedane lever biedt potentie om te differentiëren tussen patiënten zonder en patiënten met synchrone en zelfs metachrone levermetastasen. CT textuur analyse zou dus een rol kunnen spelen bij de vroege detectie van (occulte) metastasen en hiermee de kans op tijdige behandeling vergroten.