P13. Laparoscopische antireflux chirurgie als effectieve behandeling voor chronische hoest


J.H. Koetje, H.L. van Westreenen, K.W. Patberg, J.W.K. van den Berg, V.B. Nieuwenhuijs

Donderdag 28 mei 2015

12:00 - 13:00u
Categorieën: posters

Parallel sessie: Posters


Doel
Bij Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) vormen oesofageale klachten de belangrijkste indicatie voor laparoscopische antirefluxchirurgie. Extra-oesofageale symptomen van GORZ zijn soms een reden voor chirurgische interventie. De prevalentie van chronische hoest bij patiënten met GORZ kan oplopen tot 40% en zeer invaliderend zijn. Deze studie analyseert de effectiviteit van laparoscopische antirefluxchirurgie bij patiënten met chronische hoest als primaire klacht.

Methode
Middels een prospectieve studie zijn patiënten geanalyseerd die verwezen zijn vanwege chronische hoestklachten door GORZ. Patiënten ondergingen een laparoscopische fundoplicatie. Preoperatief (t0) en postoperatief (drie maanden (t1) en één jaar (t2)) werden gegevens verzameld middels online follow-up. Hoestklachten, kwaliteit van leven en tevredenheid over de operatie werden gescoord middels een 10-punts Likert schaal. Refluxklachten werden gescoord middels gevalideerde GERD-hr-QoL vragenlijsten.

Resultaten
Tussen 2008 en 2015 zijn er 42 patiënten met chronische hoestklachten geopereerd. Acht patiënten kregen een Toupet fundoplicatie, vier een Nissen fundoplicatie en de overigen (n=30) kregen een 180º anterieure fundoplicatie. Drie ingrepen waren redo fundoplicaties na een eerdere fundoplicatie in een andere kliniek. Tweemaal vond er een re-operatie plaats wegens acute disfagie. Mediane opnameduur bedroeg twee dagen. De hoestklachten verminderden significant drie maanden en één jaar postoperatief in vergelijking met preoperatief (zie tabel, p<0.01). De refluxklachten op basis van de GERD-hr-QoL vragenlijst zijn eveneens significant verminderd na chirurgie (zie tabel, p<0.001). Patiënten zijn zeer tevreden met het resultaat van de operatie (med. 8.0).

Conclusie
Laparoscopische antireflux-chirurgie is een effectieve behandeling voor patiënten met chronische hoest op basis van GORZ.